Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

§ 1 Všeobecná ustanovení a rozsah platnosti

(1) Následující všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí pro všechny smlouvy, dodávky, služby a ostatní plnění mezi provozovatelem internetového obchodu www.fotondo.cz - elentos s.r.o., Smolovská 201, 345 26 Bělá nad Radbuzou, Česká republika, IČ: 29093929, zapsanou u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 24291 (dále již jen elentos), a kupujícími. Vždy platí právě ta verze všeobecných obchodních podmínek, která je platná v době plnění sjednané služby. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.

(2) Odlišná ustanovení uznává elentos pouze v případě, že jsou výslovně písemně domluvená. Všechna vedlejší ustanovení podléhají písemnému potvrzení.

(3) Tyto obchodní podmínky se vztahují také na budoucí obchodní vztahy s podnikateli, aniž by se na ně muselo znovu odkazovat. Pokud podnikatel používá protichůdné nebo doplňující všeobecné podmínky, jejich platnost je tímto v rozporu; stanou se součástí smlouvy, pouze pokud jsme s tím výslovně souhlasili. Přijímáme pouze objednávky zadávané ústně, telefonicky nebo elektronicky, s přihlédnutím k našim příslušným platným podmínkám.

(4) Doporučujeme, aby při objednávce byla všechna data transakce, stejně jako VOP, elektronicky uložena a / nebo vytištěna.

Vymezení pojmů

- Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
- Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
- Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
- Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
- Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

§ 2 Uzavření smlouvy a objednávka

(1) Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.fotondo.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem.

(2) Společnost elentos nabízí svým zákazníkům možnost nechat si, prostřednictvím svých internetových stránek na základě podkladu vlastních obrazových dat, zhotovit obrázky v podobě fotopuzzle a ty si následně nechat zaslat, stejně jako získat k nim dané příslušenství.

(3) Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

(4) Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

(5) Prezentací všech služeb elentos v prospektech, inzerátech a na internetové síti ještě nevzniká závazná objednávka. Smlouva o objednaném výrobku na zakázku vstupuje v platnost až potvrzením objednávky, které zasílá elentos elektronickou formou na zákazníkem zadanou e-mailovou adresu.

(6) Společnost elentos je dále oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že uzavření smlouvy porušuje práva třetí osoby, porušuje všeobecně platné zákony či ustanovení nebo jinak vybočuje z podmínek elentos. Společnost elentos v tomto případě oznámí odstoupení od plnění objednávky zasláním informačního e-mailu.

(7) Objednávky a adresy dodání mimo Českou republiku a Slovensko nebudou akceptovány. V případě již provedené platby bude tato platba převedena zpět na účet zákazníka.

(8) Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.

(9) Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

§ 3 Informace o uplatňování práva odstoupit od smlouvy

Upozornění k následujícímu poučení o odstoupení od smlouvy

Upozorňujeme na to, že právo na odstoupení od smlouvy se v souladu s platnými právními předpisy nevztahuje na zboží upraveného podle požadavků spotřebitele nebo zboží přizpůsobené osobním požadavkům, jak jsou například puzzle z fotky nebo jiné fotozboží.

Právo odstoupit od smlouvy platí jen pro spotřebitele.

Právo odstoupit od smlouvy

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne následujícího po dnu převzetí zboží.

Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy nás, elentos s.r.o., Smolovská 201, 345 26 Bělá nad Radbuzou, Česká republika, tel. +420 374 446 461, e-mail: servis@fotondo.cz, musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečných prodlev a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený naší společností). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další poplatky. S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez prodlení a v každém případě ne později než 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese, Smolovská 201, 345 26 Bělá nad Radbuzou. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám zašlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží. Odpovídáte pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Konec poučení o odstoupení od smouvy.

Výjimky z práva odstoupit od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy se nevztahuje na smlouvy, pokud jde o dodání zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo zboží přizpůsobeného osobním potřebám.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a zašlete ho na následující adresu:

elentos s.r.o.
Smolovská 201
345 26 Bělá nad Radbuzou
Česká republika

E-mail: servis@fotondo.cz

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

Jméno spotřebitele/spotřebitelů:

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v papírové podobě)

Datum


(*) Nehodící se škrtněte.

§ 4 Povinnosti zákazníka

(1) Zpracování přijatých dat a obrazových materiálů zákazníka probíhá v rámci technicky automatizovaného postupu bez manuálních kontrol či úprav prostřednictvím elentos.

(2) Zákazník sám zodpovídá za obsah přenesených obrazových dat. Při všech činnostech během přenosu a zpracování dat a obrázků vč. jejich archivování jsou předpokládána práva zákazníka. Zákazník ručí především za to,
- že zaslané předlohy (především obrazová a textová data), obsahy a materiály neporušují uživatelská práva a práva jejich autorů, právo ochranné známky, osobnostní práva nebo jiná práva třetích osob
- že nebudou elentos zaslány žádné předlohy s podtextem velebícím násilí, hanobícím rasu, národ či přesvědčení jednotlivců nebo skupin, materiály a obsahy s propagandistickými prostředky či znaky a symboly protiústavních politických stran nebo hnutí či jejich zástupných organizací nebo návody k trestným činům; dále žádné pornografické předlohy, materiály nebo obsahy, předměty sexuálního zneužívání dětí nebo zoofilního sexuálního jednání a také žádné diskriminační výroky a znázornění ve vztahu k rase, pohlaví, náboženskému vyznání, národnosti, postižení, sexuálním sklonům či věku
- že nebudou porušeny zákony o ochraně dětí či trestní zákony – toto platí především pro event. šíření pornografických materiálů, pomluv nebo urážek na cti mladistvých.

(3) V případě porušení podobných zákonů je elentos osvobozena na úkor zákazníka od nároků třetích osob. Zákazník je také v podobných případech povinen podporovat elentos. Náklady, které tímto vzniknou, je povinen uhradit zákazník (právní zastoupení, soudní poplatky, pokuty atd.).

(4) Společnost elentos nemá povinnost provést služby, které by měly za následek porušení právních předpisů. Společnost elentos je v těchto případech oprávněna vykonání služby odmítnout a od případné smlouvy odstoupit. Pokud obsah dat zákazníka poruší právní předpisy, vyhrazuje si elentos možnost, podat proti tomuto trestní oznámení.

§ 5 Autorská práva a přiznání licencí

(1) Za obsah přenášených obrazových dat je zodpovědný sám zákazník. U všech poskytnutých dat jsou při zpracování i archivování předpodkládaná všechna potřebná vlastnická práva, práva na obchodní známky a další práva objednavatele. Za všechny škody vzniklé možnými porušeními těchto předpisů je zodpovědný zákazník. Společnost elentos zároveň upozorňuje na to, že v případě porušení vlastnických práv může být třetími osobami na zákazníkovi vymáhána náhrada vzniklých škod. Zákazník ručí za všechny následky porušení výše jmenovaných podmínek a osvobozuje elentos od nároku třetích osob vymáhat jakoukoli náhradu od elentos.

(2) Pro uskutečnění objednávky poskytuje zákazník elentos časově a prostorově neomezená práva k poskytnutým datům, která elentos využije ke sjednaným a potřebným úkonům. K těmto patří jakékoliv ukládání, množení či jiné podobné zpracování obrazových a dalších dat. Toto zahrnuje také případné právo poskytnout data třetím osobám za účelem vykonání potřebných služeb.

§ 6 Zajištění dat, archivace materiálů

(1) Při zadání objednávky se předpokládá, že zákazník své datové předlohy zajistí i po dobu provádění všech prací a dodání produktu.

(2) Zákazník je povinen nemazat žádná obrazová data ve svém zákaznickém profilu u elentos až do doby řádného dodání objednávky. Společnost elentos uchovává zprostředkovaná data za účelem zpracování objednávky, přiobjednání nebo vyřízení případných reklamací po dobu 60 dnů od okamžiku přijetí objednávky. Nárok na uchování zákazníkem dodaných dat po té době není garantován.

§ 7 Směrnice k ochraně dat

(1) Výklad datové ochrany platí pouze pro internetové stránky a služby nabízené elentos. Neplatí však pro stránky, na které může tato webová stránka odkazovat. Prosím dbejte prohlašení na ochranu dat uvedeného na těchto stránkách.

(2) Zákazník je důkladně seznámen se způsobem, rozsahem, místem, účelem, uchováním, zpracováním a využitím osobních dat poskytnutých za účelem zpracování objednávky. Zákazník výslovně souhlasí s charakterem, uchováváním, zpracováním a použitím osobních dat. Při jejich zpracování jsou dodržovány zákon o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů) a další všeobecně platné zákony. Se všemi informacemi je nakládáno důvěrně.

(3) Zákazník disponuje právem kdykoli s platností do budoucna odvolat svůj souhlas. V případě odvolání souhlasu je elentos povinna okamžitě smazat všechna osobní data, což ale neplatí v případě, že se ještě zpracovává objednávka zákzníka. Je-li tomu tak, vymažou se osobní data po ukončení zakázky. Společnost elentos podá zákazníkovi na jeho přání informace o jeho uložených datech.

(4) Společnost elentos se zavazuje k tomu, že neposkytne data nepovolaným třetím osobám. Data budou případně předána povolaným třetím osobám (dodavatelům, spedičním podnikům a úvěrovým institucím) pouze v rámci potřebných úkonů (dodání a provedení plateb). V takovýchto případech se obsah poskytnutých dat omezí na potřebné minimum.

(5) Pro zachování svého oprávněného zájmu je elentos oprávněna nechat prověřit jméno a adresu objednavatele za účelem zjištění platební schopnosti zákazníka prostřednictvím poskytovatelem odpovídajících služeb. Se všemi osobními údaji objednavatele bude nakládáno v souladu se zákonnými ustanoveními.

(6) Při přihlášení do newsletteru uloží elentos danou e-mailovou adresu přihlášeného za reklamními účely a účelem průzkumu trhu až do okamžiku jeho odhlášení se.

(7) Objednavatel je upozorněn na fakt, že při přenosu dat v internetové síti podle současného stavu techniky nemůže být vyloučeno, že během datového přenosu získají přístup k datům třetí osoby. Za toto a zároveň za eventuelní tímto vzniklé škody nenese elentos žádnou zodpovědnost.

§ 8 Ceny

(1) Všechny uváděné ceny jsou konečné včetně zákonné DPH a rozumí se za kus, bez nákladů na poštovném a balném. O poštovném a balném je zákazník informován před zaplacením a předáním objednávky; poštovné a balné je zvlášt‘ připsáno na účtence (faktuře apod.). Platné jsou vždy ty ceny, které jsou v platnosti v okamžiku provedení objednávky.

(2) Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

§ 9 Podmínky platby

(1) Platba probíhá dle volby zákazníka bankovním převodem, formou dobírky, PayPalem nebo kreditní kartou. Společnost elentos si vyhrazuje právo omezit možnosti způsobu platby, mezi kterými si může zákazník zvolit, v závislosti na hodnotě objednávky, místě dodání nebo jiných kritérií. Platba nabývá platnosti dnem, kdy je připsána na účet elentos.

U výběru platby převodu předem Vás budeme mailem informovat s platebními údaji a s číslem našeho účtu. Zboží Vám vyrobíme a odešleme po přijetí platby. Platba se považuje za uskutečněnou dnem, jakmile je splatná částka připsána na náš účet.

Při výběru platby dobírkou zaplatíte zboží v hotovosti nebo kartou u řidiče spediční společnosti při doručování.

Z kreditní karty se splatná částka odečte při ukončení objednávky.

Z účtu u PayPalu se splatná částka se odečte při odeslaní objednávky. Musíte být registrovaným uživatelem společnosti PayPal, přihlásit se s Vašimi registračními údaji a potvrdit převod peněz na náš účet (vyjímky evt. hostitelský přístup). Více informací obdržíte v průběhu objednávky.

(2) V případě zákazníkem zaviněných nákladů (např. při problémech s bankovním převodem atd.) je zákazník zavázán k uhrazení všech vzniklých nákladů v plném rozsahu. Společnost elentos si vyhrazuje právo, převést eventuelní bankovní poplatky na účet zákazníka.

(3) Nebude-li během 30 dnů po uzavření smlouvy podle § 2 těchto VOP převeden daný finanční obnos na (v potvrzení objednávky) uvedený bankovní účet, pak si elentos vyhrazuje právo objednávku stornovat a od smlouvy odstoupit.

(4) Dojde-li ze strany zákazníka ke zpoždění platby o 30 dní od doručení účtenky, je elentos oprávněna účtovat úroky z prodlení ve výši 5% nad základní úrokovou mírou p. a. Pokud by se navíc prokázalo způsobení dalších škod na základě zpoždění platby, mohou být tyto také vyžadovány.

(5) Společnost elentos je oprávněna se při vymáhání platby obrátit na důvěryhodnou třetí osobu. Společnost elentos tak může při vymáhání zpožděných plateb využít služeb inkasních kanceláří a podobných zařízení a na tohoto prostředníka převést potřebná data a informace za účelem uzavření platebního procesu. V případě zapojení třetí osoby do platebního procesu je platební proces považován za uzavřený až v okamžiku, kdy je obnos podle smlouvy poskytnut dané třetí osobě tak, že jím může bez omezení nakládat.

(6) Objednávky stejně jako jakékoliv další služby provede elentos pouze v případě, neexistují-li žádné nedoplatky z dřívějších smluv. Příchozí platby budou nejprve vynakládány na otevřené pohledávky, úroky a náklady, a to dle časového pořadí splatnosti.

§ 10 Nepřípustné způsoby vyúčtování, zadržovací právo

(1) Mají-li věřitel a dlužník vzájemné pohledávky, jejichž plnění je stejného druhu, zaniknou započtením, pokud se vzájemně kryjí, jestliže některý z účastníků učiní vůči druhému projev směřující k započtení.

(2) Zánik nastane okamžikem, kdy se setkaly pohledávky způsobilé k započtení.

§ 11 Podmínky dodání

(1) Zaslání zboží firmou elentos je uskutečňováno co nejrychleji po přijetí platby. Termíny dodání jsou v rozmezí 5 – 8 pracovních dní. Mohou býti ve výjimečných případech písemně nebo e-mailem závazně přislíbeny. Každé dodání je podmíněno tím, zda je elentos včasně a náležitě zásobována.

(2) Částečné dodávky od elentos jsou přípustné a platné jako samostatné dodávky.

(3) Jsou-li zpoždění dodávek elentos způsobena důvody, které elentos nemohla ovlivnit (např. vyšší mocí, zaviněním třetích osob atd.), je tato lhůta přiměřeně prodloužena. Zákazník je o tomto neodkladně a náležitě informován. Během doby zpoždění nezaviněném elentos se doba zpoždění nepřipisuje elentos. Trvají-li příčiny zpoždění déle než čtyři týdny, je každá ze stran oprávněna odstoupit od smlouvy. Již provedené platby budou v případě oprávněného odstoupení od smlouvy vráceny.

§ 12 Převzetí zboží

(1) Kupující, který není spotřebitel, má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zjistí zákazník poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat provozovatele prodejny.

(2) Je-li kupujícím spotřebitel, doporučujeme také výše uvedený postup dodržet, předejde tím případným komplikacím. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

(3) V tomto případě zákazník musí neprodleně (e-mailem anebo faxem) informovat elentos, aby mohla vůči dodavateli hájit svá i zákazníkova práva.

(4) Rovněž skryté vady musí v nezávislosti od případného nároku na odškodnění být nahlášeny elentos neprodleně po jejich zjištění, aby mohla být chráněna práva jak elentos tak i zákazníkova vůči možnému pochybení ze strany třetích osob.

§ 13 Výhrada vlastnictví

(1) Dodané zboží zůstává až do okamžiku splnění všech podmínek vyplývajících ze smlouvy ve vlastnictví elentos.

(2) Zpozdí-li se zákazník při platebním procesu, má elentos právo odstoupit od smlouvy a požadovat po zákazníkovi případnou náhradu škody. Vlastnické právo na kupujícího přechází až po úplném zaplacení kupní ceny.

(3) K dalšímu prodeji je zákazník oprávněn pouze při řádném obchodním postupu. Zákazník postupuje tímto své požadavky vyplývající z dalšího prodeje zboží elentos. Společnost elentos tímto přijímá toto postoupení.

(4) Při zpracování elentos dodaného a v jeho vlastnictví nacházejícího se zboží se nahlíží na elentos jako na výrobce zboží a elentos si ponechává v každém okamžiku zpracování zboží vlastnické právo. Podílí-li se na zpracování zboží třetí osoby, je vlastnictví elentos omezeno na částečné vlastnictví ve výší hodnoty vyhrazeného zboží.

§ 14 Závazky a ručení

(1) Společnost elentos ručí s výjimkou ublížení na těle a zdraví a porušení zásadních povinností vyplývajících ze smlouvy pouze za škody, které jsou způsobeny záměrně nebo z nedbalosti. Toto platí pro nepřímé následné škody jako ušlý zisk, nemožnost užívat věci nebo nehmotné škody. Ručení je omezeno na výši průměrných škod typických pro obdobné smlouvy. Omezení odpovědnosti platí analogicky také ve prospěch spolupracovníků a pověřených osob elentos.

(2) Údaje, znaky, vyobrazení, technická data, údaje o hmotnosti, rozměrech nebo službách na internetových stránkách, v prospektech, katalozích, oběžnících, inzerátech nebo cenících mají výhradně informační charakter. Vzhledem k druhu a rozsahu dodávky jsou rozhodující údaje uvedené v objednávce a v potvrzení zakázky.

(3) U tiskařských produktů se nedají vyloučit výrobní a tiskařsky nepatrné odchylky v tónu barev, v rozměrech nebo ve formátu, stejně jako v kvalitě materiálu nebo povrchové úpravě. Odchylky podobného charakteru neopravňují k reklamacím. Za závadu se nadále nepovažuje, pokud je horší kvalita výrobku způsobena nedostatečnou kvalitou zákazníkem zprostředkovaných obrazových dat (např. rozlišením původního obrazového materiálu).

(4) Společnost elentos se snaží udržovat internetové stránky stále v provozu. Společnost elentos však nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody či chyby, které vzniknou zákazníkovi na základě dočasné nedosažitelnosti internetových stránek nebo v případě jiných technických problémů. Společnost elentos zároveň nezodpovídá za ztrátu nebo poškození dat během zasílání datových nosičů zákazníkem poštou či při zasílání elektronickou formou. Dodaná data (ani datové nosiče či přenesená data) nepodléhají ze strany elentos žádné kontrolní povinnosti. Toto neplatí pro zpracování evidentně nezpůsobilá nebo nečitelná data. Při datových přenosech je zákazník povinen používat nejnovější techniku a odpovídající ochranný antivirový software.

(5) Za závady je možné považovat pouze takové technické chyby, kterých je možné se při současném stavu techniky vyvarovat, nikoli zřetele osobního vkusu. Drobné technické odchylky od originálních dat (především ořez obrázku či barva tisku) na doručeném zboží jsou přípustné a nepředstavují žádné závady v případě, že se pohybují v běžném rozsahu a smluvní účel tím není závažně omezen. Obrázky, které jsou oříznuty, se mohou drobně odlišovat svou velikostí od plánované velikosti, nikoliv však výrazně. Drobné, obvyklé barevné rozdíly v tisku se mohou také vyskytnout v případě, že zákazníkův monitor pracuje s jiným barevným nebo hloubkovým rozlišením nebo není dostatečně zkalibrován. Reklamace, dobropisy nebo náhradní tisk je v těchto případech vyloučen, kromě případů, kdy se odchylky pohybují mimo rámec běžných odlišností.

(6) Společnost elentos výslovně upozorňuje na to, že nabízené tiskařské výrobky nejsou oděru- ani voděvzdorné. Dále elentos upozorňuje na fakt, že výrobky jsou určeny výhradně pro použití ve vnitřních prostorách a že odolnost vůči UV záření podléhá vlastnostem výchozích materiálů, resp. odpovídají informacím od jejich výrobců (papír, inkoust). Navíc dlouhodobé vystavení slunečním paprskům může vést k určitému stupni vyblednutí barev. Tyto barevné změny však nepředstavují žádné závady.

§ 15 Rozpor s kupní smlouvou

(1) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

(2) To neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

(3) Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

§ 16 Reklamace a její uplatnění

(1) V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,
- jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

(2) Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností:
- na e-mailovou adresu provozovatele servis@fotondo.cz,
- poštou na adresu provozovatele,
- telefonicky na tel. č. +420 374 446 461,
- osobním doručením na adresu provozovatele,

a následně zaslat nebo doručit reklamované zboží v případě možnosti v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a kopií prodejního dokladu na adresu provozovatele:

elentos s.r.o.
Smolovská 201
345 26 Bělá nad Radbuzou
Česká republika

(3) O reklamaci bude rozhodnuto ihned, ve složitějších případech do tří dnů. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy.

(4) V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

(5) Při objednávkách provedených podnikatelem, který objednává zboží za účelem jeho využití pro svou živnostenskou nebo samostatnou podnikatelskou činnost, platí současně následující ustanovení: Závady, které nejsou zjevného, nebo na první pohled patrného charakteru, musí být ohlášeny po odhalení do promlčecí lhůty, tedy do doby jednoho roku od doručení zboží. Pro obchodníky platí současně právní předpisy a normy podle obchodního zákoníku.

§ 17 Řešení sporů online

Evropská komise připravuje platformu pro řešení sporů online ("platforma OS"). Platformu OS si můžete prohlédnout na následujícím odkazu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Naše společnost se v současné době neúčastní nabízených postupů pro mimosoudní řešení sporů, to znamená, že on-line platforma pro řešení sporů nemůže být v současné době použita zákazníky naší společnosti.

§ 18 Závěrečné ustanovení

(1) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

(2) Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost od 16.07.2010. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

(3) Při neplatnosti jednotlivých ustanovení se snaží obě zúčastněné strany dosáhnout jiné nové platné dohody, která se bude nejvíce blížit hospodářskému účelu dřívějších neplatných ustanovení.

(4) V případě, kdy je zákazníkem obchodník nebo právnická osoba a má v době (po) uzavření smlouvy bydliště v zahraničí nebo bydliště není v době vznešení stížnosti známo, je stále místem plnění a sídlem soudu sídlo elentos, 345 26 Bělá nad Radbuzou.